Политика за защита на личните данни на физически лица на сайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com

 1. Информация, която предоставят потребителите в уебсайта

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

1.1 Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час и IP адрес).

1.2 Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация за минали и настоящи поръчки и изтегляния. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в уебсайта.

 1. Кореспонденция

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към нас, постъпила чрез електронни форми в уебсайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

 1. Абонаменти

Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес промоционални предложения, запитвания, поздравления и друга актуална информация. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Примерна декларация за съгласие на субекта на данните за получаване на бюлетин

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
GDPR Идент. № FORM_01 Версия 1.0                         Стр. 1 от 1
Администратор: Уебсайт за електронна търговия www.lilastylehouse.com ДЛЗД/Отговорник: Мариана Тодорова
Версия Дата Описание Автор Одобрил
1.0 23.05.2018 Декларация за съгласие Уебсайт за електронна търговия www.lilastylehouse.com Мариана Тодорова

 

Аз, долуподписан/ият/та

Име и Фамилия…………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… с настоящото декларирам, че давам съгласие на уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com да обработва моите лични данни – две имена и имейл за :
1. Получаване на информация свързана с промоционални предложения, запитвания и поздравления, статистически цели и вякакви други цели, които ще бъдат съобразени със законодателството на Република България, законодателството на ЕС, етичните и морални правила на обществото.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време*.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Потвърждавам, че съм над 18 /осемнайсет/ години.

Подпис на субекта на данните:
Дата:

Получено от: Уебсайт за електронна търговия www.lilastylehouse.com, ДЛЗД/Отговорник: Мариана Тодорова на………………………………………

*Виж член 7, пар. 3 от Регламента. Субектът на данните има право да оттегли своето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Преди да даде съгласие, субектът на данните се информира за това. Оттеглянето на съгласие трябва да е толкова лесно, колкото и даването му.

Контакт с Администратора на лични данни:
Уебсайт: lilastylehouse.com E-mail: style@lilastylehouse.com Телефон: 0888008707

 

 1. Цели за обработване на лични данни

Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за следните цели:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услугите между Вас и уебсайта за електронна търговия lilastylehouse.com;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и уебсайта за електронна търговия lilastylehouse.com;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на уебсайта за електронна търговия lilastylehouse.com.

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни чрез уебсайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 1. Срок на съхранение
Типове данни Период на съхранение
Регистрационни данни (като име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес) и друга информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес) Информацията от акаунта се пази докато съществува сайта или докато клиента не пожелае прекратяване на регистрацията. Когато това се случи, администраторър незабавно изтрива акаунта и повече не се пазят никакви данни за потребителя.
Абонаменти за имейл нюзлетър за информация от уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com (имейл адрес) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта
Автоматичен вход Като цяло, сайтът не предлага възможност за автоматичен вход. След влизане на потребител в “Моят профил” (след въвеждане на потребителско име и парола), той остава там логнат докато не затвори браузъра си, или в рамките на 48 часа.

 

В случай, че потребителя кликне опцията “Запомни ме”, тогава потребителят остава логнат 14 дни. След това, сесията приключва.

Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви.
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, IP адрес) Това са данни, които се взимат от Google Analytics. Това са така наречените third-party cookies.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Това няма отношение към системата на сайта. Тези неща зависят само от вас. Имейлите се пазят в кутията докато не бъдат изтрити. За останалото е ясно.
Бисквитки Уебсайтът пази два типа бисквити – по време на сесия и постоянни. Сесийните се изтриват при затваряне на браузъра, а постоянните в рамките на една година.

 

 1. Предоставяне на информация

Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази политика и предвиденитe в закона случаи. Съхранените в уебсайта документи са достъпни само за Вас и право да се разпорежда с тях има единствено Администратора на личните данни.

6.1. Доставчици и подизпълнители

Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com използва подизпълнители за осъществяване на маркетингови дейности. При работата си с подизпълнители и доставчици уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com изисква от тях стриктно да бъдат спазвани инструкциите в съответствие с настоящите Политика и Условия.

6.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com и/или други потребители на услугите.

6.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 1. Права по отношение на личните данни

7.1. Право на информираност

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги.

7.2. Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

 • Право на коригиране

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

7.4. Право на изтриване

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Закриване на акаунт

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

7.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

7.6. Право за уведомяване на трети лица

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

7.7. Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. В уебайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от уебсайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

7.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

7.9. Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като получаване на промоционални предложения, запитвания и поздравления, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

7.10. Право на възражение

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7.11. Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

 1. Точност на информацията

Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 1. Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на уебсайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com

Адрес за кореспонденция: Република България, гр. Пловдив, жк Тракия, бл. 36, вх. А, ап. 4., Мариана Тодорова

Еmail: style@lilastylehouse.com

Телефон: 0888008707

 1. Политика за ползване на бисквитки

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в уебсайта услуги. Уебсайтът за електронна търговия www.lilastylehouse.com прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели и срок на съхранение:

Вид Срок на съхранение
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта)
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До затваряне на браузъра.
Функционалност бързи линкове за търсене До затваряне на браузъра.
Функционалност автоматично влизане в акаунта Това е възможно само 14 дни след ползване на опцията “Запомни ме”

 

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.